Wednesday, April 30, 2008

ကုလားၾကီးနဲ႔ အရာၾကီး

(ခ) တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။
၂၀ (ဂ) တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလံုး၏ အၾကီးအကဲျဖစ္သည္။

၂၃၂ (ခ) ၂ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္။

(ဒါဆို ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဆိုတာက တပ္ၾကပ္ၾကီးစာေရးသာသာပဲ ရွိတာေပါ့ေနာ္)


အေရးေပၚကာလ
၄၁၂ (ခ) သမတသည္ အမ်ိဳးသာကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရာတြင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ား စံုညီစြားတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးတို႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျပီး အေရးေပၚအေျခအေနကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာႏိုင္သည္။

၄၁၇။ ……. အေရးေပၚအေျခအေန အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္ဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပရမည္။

၄၁၈ (က) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ားကို လႊဲအပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာရမည္။ ေၾကျငာသည့္ေန႔မွစ၍ လႊတ္ေတာ္အားလံုးႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားသည္။ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ဖ်က္သိမ္းျပီးျဖစ္သည္။

၄၁၈ (ခ) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲအပ္သည့္ေန႔မွစ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြ မည္သို႔ပင္ ျပဌာန္းပါရွိေစကာမူ သမတႏွင့္ ဒုတိယ သမတမ်ားမွအပ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားက၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တာ၀န္မွရပ္စဲသည္။

၄၂၀ (ခ) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာထားစဥ္ကာလအတြင္း လိုအပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို လိုသလို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္ သို႔ ရပ္ဆိုင္းထားႏိုင္သည္။

၄၂၅ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးသျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလ တိုးျမွင့္ေပးရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္းျပလ်က္ တင္ျပလာပါက သာမန္အားျဖင့္ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ေျခာက္လအထိ နွစ္ၾကိမ္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည္။

၄၃၂။ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ထားစဥ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကနိုင္ငံေတာ္အာဏာကို က်င့္သံုးေသာ ကာလအတြင္း လိုအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာနွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းခံထားရေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း၀င္ တစ္ဦးဦး၏ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ ယင္းတရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလွ်က္ တရားစြဲဆိုျခင္း မရွိေစရ။

(ဘာထူးလဲ လုပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရတယ္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆိုတာက ပါလာေသးတယ္။ အရင္ အေရးအခင္းေတြမွာ ရိုက္ႏွက္ခံရင္ အဖမ္းခံရရင္ ပစ္သတ္ခံရရင္ ေသနတ္ျပျပီး အာဏာကို အဓမၼယူထားတဲ့ စစ္အစိုးရ ဘာညာဆိုျပီး ေျပာလို႔ရေသးတယ္။

ဒီအေျခခံဥပေဒအတည္ျဖစ္ျပီး ပစ္သတ္ခံရရင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကေထာက္ခံထားတဲံ့ အေျခခံဥပေဒအရ တရား၀င္ ပစ္သတ္ခံရတာျဖစ္သြားျပီ။ ေနာက္မွ တရားေတြဘာေတြျပန္စြဲဖို႔လည္းမစဥ္းစားနဲ႔ ဘာလုပ္လုပ္ တရား၀င္တယ္တဲ့)

27th Apr, 2008

Monday, April 28, 2008

Beijing Olympic 2008


မဲရံုမဲရံုဆီကို

ေငြတစ္ေထာင္နဲ႔၀ယ္လာတဲ့ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေလးကို ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ သံုးေလးေခါက္ဖတ္လိုက္ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြသားလိုက္နဲ႔လုပ္ျပီးသကာလမွ ေတာ္ရွာပါေပ့လိပ္မ်ိဳးႏြယ္တို႔ရယ္လို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးလိုက္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့အေရးမၾကီးပါဘူး ကိုယ္မွတားလို႔မရႏိုင္တာ။ သူတို႔ကလည္း တြက္ခ်က္ျပီး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္သေလာက္ လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ အသိသာၾကီးကို ေတြ႔ေနရတာပဲ။

လူေတြအမ်ားစုၾကားမွာ ဘယ္လိုမဲေပးမယ္ဆိုတာ ေ၀ေတ၀ါးတားျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာ မဲေပးရမွာလား တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ပဲမဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးတဲ့သူကလည္းေမးေသးတယ္။ ဒုကၡ။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ၾကက္ေျခခတ္ခ်င္ေပမဲ့ ျပန္သိႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြ (ဥပမာ ကင္မရာေတြထားမယ္ဆိုျပီး)ကို ေၾကာက္ျပီး အမွန္ေလးပဲျခစ္ရမလားဆိုျပီး ေတြေ၀ေနၾကတယ္။

ဘာပဲေျပာေျပာပါ။ ခေမာက္ကို တံဆိပ္ႏွိပ္ခတ္ခဲ့ျပီးတဲ့ ဒီကာလေတြမွာ အရိုက္အနွက္ အဖမ္းအဆီးမခံရပဲ ေသြးေျမမက်ပဲ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပလို႔ရတဲ့ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုလို႔ မျမင္သင့္ဘူးလား။ ကိုယ့္ဘာသာ ယံုၾကည္လို႔ အမွန္ျခစ္ရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။

အဲ ..ကန္႔ကြက္ခ်င္ရင္ေတာ့ မဲရံုကို ကိုယ္တိုင္သြားျပီး ၾကက္ေျခခတ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားမဲသြားမထည့္ရင္ ခင္ဗ်ားကိုယ္စား သူတို႔က ေထာက္ခံမဲလုပ္လိုက္လို႔ ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြရွိတယ္။ ဥပမာ ေနရာတစ္ခုမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ေသာင္းမွာ ေျခာက္ေထာင္ပဲမဲလာေပးတယ္ဆိုပါစို႔။ မဲရံုပိတ္ခ်ိန္မွာ ၾကိဳတင္ အမွန္ျခစ္ထားတဲ့ မဲသံုးေထာင္ေလာက္ကို ထည့္လိုက္ဖို႔အလြယ္ေလး။ မဲလာေပးတဲ့သူေတြရဲ႔ လက္မွတ္နဲ႔ အမည္စာရင္းကို ျပန္ေၾကျငာဖို႔လည္းမလိုဘူးေလ။

Thursday, April 24, 2008

ပိေတာက္ေနရာ

ေစ်းသို႔အသြား ဘြားကနဲ ပိေတာက္ပန္းကို ေတြ႔သည္။ ေစ်းသည္၏ ဗန္းထဲတြင္ ဘယ္အခ်ိန္က ေရာက္လာၾကသည္မသိ။

မေန႔က ပိေတာက္ပင္ေပၚမွာ ယေန႔ ပန္းဆိုင္မွာ၊ ေရရာ အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီ။

သို႔ေသာ္ သူ႔အဆင္းကား ၀င္းထိန္ထိန္ပင္။ သူဆင္းရဲမသည္ ပန္းဆိင္ေရွ႔တြင္ ရုတ္တရက္ လာရပ္သည္။ သူမ်က္ႏွာသည္ ပိေတာက္ပန္းႏွင့္အတူ ၀င္းထိန္လ်က္။ မၾကာမီ မိန္းမပ်ိဳ၏ ဦးေခါင္းထက္တြင္ ပိေတာက္ပန္းလိုက္ပါသြားသည္။

သူဆင္းရဲမ၏ ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ျဖစ္ေစကာမူ ပိေတာက္ပန္းကေလး၏ ရႊင္လန္းျခင္းကား ေပ်ာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ေနရာ အနိမ့္အျမင့္ကို မွီ၍ အေရာင္မေျပာင္းခဲ့။ ၀င္းထိန္လ်က္သာ။

ဤပန္းသည္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ေနရာ၌ ထာ၀စဥ္ ေခါင္းေထာင္ေနေပလိမ့္မည္။


(ပိေတာက္မွသရဖီသို႔ - တင္မိုး)

တန္ခူးလ

မခူးခ်င္စမ္းပါနဲ႔
ႏွစ္ဆန္းခါေတာ္မီမို႔
ဇေမၺာ္ရည္ ေျပေျပလိမ္းကာပ
ခပ္သိမ္းနယ္စံုစံုသို႔
ပြင့္ငံုကိုလင့္ကုန္ၾကေတာ့လို႔
ေခါင္းၾကြကာ ဆာေ၀ေ၀နဲ႔
သူလဲေလ ေလာကီသားလိုပ
ၾကြားခ်င္လွေပလိမ့္မယ္။

တသိန္တင့္ပါဘိ
တိမ္ျမင့္ ရီျပာျပာက
ၾကည္သာသာ ပင့္ေလအျဖဴးတြင့္ျဖင့္
တီတာတာ ပြင့္ေရႊဖူးငယ္တို႔
လည္ယွက္ကာ ဘယ္ညလူးေလေတာ့
သူတို႔လို ဘယ္သူျမဴးႏိုင္ပါ့
ထူးပါဘိတယ္။

ေဇာ္ဂ်ီ

Tuesday, April 8, 2008

(၁၀)ႏွစ္ျပည့္

အခုတေလာက thinker ၀င္ေရးသြားတဲ့ comment ထဲကလို ကိုးနတ္ရွင္ႏွိပ္စက္တာနဲ႔ ဘေလာ့ေရးရတယ္ကို မရွိပါဘူး။ log in ေတာင္ ၀င္လို႔မရတာ။ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္တာ မျဖစ္တဲ့ဘ၀မွာ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္စမ္းကြာဆိုျပီး ေကာလိပ္ဂ်င္ေန၀င္းလို ျငီးခ်င္းခ်ရမလားမသိ။

ျပီးခဲ့တဲ့စေနေန႔ ဧျပီ(၅)ရက္က ကိုယ္တို႔ ကုမၸဏီရဲ႔ ၁၀နွစ္ျပည့္ ညစာစားပြဲေလးလုပ္ျဖစ္တယ္။ လူခုနစ္ဦးေလာက္ စလုပ္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေလးက အခုဆို ၀န္ထမ္း ၇၀ေက်ာ္ရွိေနျပီ။ ဒါေပမဲ့ လုပ္သက္ဆယ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့လူဆိုလို႔ ကိုယ္တို႔ founder သံုးေယာက္ပဲက်န္တယ္။ ဘ၀သံသရာရထားၾကီးလို လူေတြက ဆင္းလိုက္တက္လိုက္နဲ႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ေက်နပ္ပါတယ္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ ္ဆိုျပီးလည္း အားရေက်နပ္ျဖစ္မိတယ္။ ၁၀ႏွစ္တာခရီးဆိုျပီးေတာ့လည္း ေလးငါးဆယ္ရြက္ မွတ္တမ္းေလး ေရးထားျဖစ္ေသးတယ္။ Dinner ညက ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြေရာ ဖိတ္ထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတြပါဖတ္ရေအာင္ စားပြဲတစ္၀ိုင္းကို တစ္အုပ္စီတင္ထားေပးေသးတယ္။

(၁၀)ႏွစ္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိန္က ကိုယ္နဲ႔ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ကုန္းရုန္းလုပ္ခဲ့သူေတြက အေ၀းေရာက္ကုန္ျပီ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘြဲယူထားတဲ့ ပညာေလးနဲ႔ပဲ သူမ်ားဆီမွာ ၀န္ထမ္းမလုပ္ေတာ့ပဲ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ေလးကိုပဲ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵေလးကေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ျပည့္ခဲ့ျပီလို႔ဆိုရမွာေပါ့။ ဒီဆယ္ႏွစ္တာ ကလည္း တကယ့္ကို ခေရာင္းလမ္း ပါပဲ။ အခုျပန္ေတြၾကည့္ရင္ေတာ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြဟာ ကိုယ္တို႔အတြက္ ခ်ိဳျမိန္တဲ့ အမွတ္ရစရာေလးေတြေပါ့။